De kleine lettertjes: algemene voorwaarden

Belgrado, oktober 2017

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Janneke Mol Language Solutions en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Artikel 1: definities

 1. Janneke Mol Language Solutions maakt deel uit van eenmanszaak Janneke Susanne Mol PR Aktivnosti Pisaca Janneke Copywriter Beograd, gevestigd te Belgrado,Jasenovačka 13, 11460 en vertegenwoordigd door Janneke Mol.
 2. De opdrachtgever: degene die de overeenkomst met Janneke Mol Language Solutions is aangegaan.
 3. De opdracht: het verzoek van opdrachtgever aan Janneke Mol Language Solutions om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Janneke Mol Language Solutions en de opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.

 

Artikel 2: toepassing en geldigheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Janneke Mol Language Solutions en de opdrachtgever.

 

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Janneke Mol Language Solutions zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 3 maand. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Janneke Mol Language Solutions niet tot het sluiten van een overeenkomst. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Janneke Mol Language Solutions. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Janneke Mol Language Solutions deze schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Janneke Mol Language Solutions behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Janneke Mol Language Solutions. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Janneke Mol Language Solutions mag de opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 3. Janneke Mol Language Solutions kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

 

Artikel 4: overeenkomst

 1. Behoudens voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en Janneke Mol Language Solutions een overeenkomst van opdracht.

 

Artikel 5: algemene verplichtingen van partijen

 1. Janneke Mol Language Solutions verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtgever en Janneke Mol Language Solutions zullen beiden meewerken aan overeengekomen procedures en zullen elkaar de voor de goede uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie zo spoedig mogelijk, nadat de wederpartij daarom heeft gevraagd ter beschikking stellen. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld aan Janneke Mol Language Solutions, worden gehouden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever en Janneke Mol Language Solutions zullen elkaars belangen noch binnen noch buiten deze overeenkomst onnodig schaden.
 4. Janneke Mol Language Solutions verplicht zich alle informatie van vertrouwelijke aard door of namens de opdrachtgever verstrekt geheim te houden.

 

Artikel 6: duur overeenkomst

 1. Janneke Mol Language Solutions heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Indien door Janneke Mol Language Solutions in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de gewenste faciliteiten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Janneke Mol Language Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Janneke Mol Language Solutions zijn verstrekt, heeft ‘Janneke Mol Language Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en /of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Janneke Mol Language Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Janneke Mol Language Solutions is uitgegaan van door de

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 7: betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever dient Janneke Mol Language Solutions te betalen binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Janneke Mol Language Solutions aangeboden wijze.
 2. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van een factuur, dan is die alsdan een (handels)rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De (handels)rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de rente tevens de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,--
 4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8: auteursrecht en licentie

 1. Op elk werk van Janneke Mol Language Solutions is volgens de Servische wet automatisch het auteursrecht van toepassing.
 2. De opdrachtgever verkrijgt van Janneke Mol Language Solutions een in tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke beschermde werken, die door Janneke Mol Language Solutions in de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk.
 3. De in het voorgaande bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het werk door de opdrachtgever zelf. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 4. De in voorgaande bedoelde licentie geldt niet voor het gebruik van werk in een door opdrachtgever aangepaste vorm. Voor publicatie in aangepaste vorm, dient eerst toestemming gevraagd te worden aan de Janneke Mol Language Solutions.
 5. Bij elke publicatie dient de opdrachtgever de naam van Janneke Mol Language Solutions te vermelden.

 

Artikel 9: aansprakelijkheid

 1. Janneke Mol Language Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Janneke Mol Language Solutions is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. De aansprakelijkheid van Janneke Mol Language Solutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Janneke Mol Language Solutions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. Janneke Mol Language Solutions is niet aansprakelijk voor, ongeacht welke schade ook, als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Janneke Mol Language Solutions met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever als bedoeld in dit artikel dienen binnen 2 maanden nadat de tekortkoming is ontdekt schriftelijk bij Janneke Mol Language Solutions te zijn ingediend.

 

Artikel 10: vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Janneke Mol Language Solutions voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11: intellectueel eigendom

 1. Janneke Mol Language Solutions behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Janneke Mol Language Solutions heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Janneke Mol Language Solutions behoudt hierbij het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in haar portfolio.